Regulamin konta

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe
 • 7 Zastrzeżenia

 

 • 1 DEFINICJE

 

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – Sklep internetowy FlowCamp prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://flowcamp.pl

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEMYSŁAW WÓJCIK FLOWCAMP. PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 8992516106, nr REGON 364397165, ul. Starołęcka, nr 56, 61-360 Poznań.

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 

 1. Adres pocztowy: ul. Starołęcka, nr 56, 61-360 Poznań
 2. Adres e-mail: przemek@flowcamp.pl
 3. Telefon: +48 501 042 510

 

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • Aktywne konto e-mail
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa

2.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 4 KONTO

 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia konta na zasadach wskazanych w Regulaminie
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: przemek@flowcamp.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 • 5 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail przemek@flowcamp.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

3 .W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez   Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
 • Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.c.

 

 • 6 DANE OSOBOWE

 

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 3. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.

 

 • 7 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 5. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu.
 6. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 7. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 8. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 9. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy przemek@flowcamp.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 10. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co niestanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
 11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.